Абонаментно счетоводно обслужване
 • текущо осчетоводяване съгласно НСС и МСС, изготвяне на данъчни декларации, осигуровки, платежни
  документи и данни за НАП, оборотни ведомости;
 • изготвяне ведомости за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението
  на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори;
 • водене на складови наличности на стоки и материали;
 • счетоводно отчитане на ДДС;
 • консултации за прилагане на оптимална счетоводна политика и спазване на действащото данъчно
  законодателство, трудово-правни и осигурителни консултации;
 • данъчна защита и участие при извършване на данъчни проверки;
 • заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж в НАП на самоосигуряващите се лица;
 • съставянвяне на годишни и междинни финансови отчети;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация.
   Годишно счетоводно приключване
 • осчетоводяване и класифициране на счетоводните документи и съставяне на годишен финансов отчет
  и оборотна ведомост;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител;
 • консултации по данъчното, трудовото и осигурително законодателство;

Хаджи Марковата къща за гости       Информационен портал       Апартамент с директен достъп до плажа