НАРЕДБА № 3
от 25.09.1989 г.
за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
издадена от министъра на транспорта
обнародвана: ДВ, бр. 93 от 1.12.1989 г. т. 9, р. 4, № 527
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда нормирането на разхода на горива и смазочни материали на всички автомобили и мотоциклети с изключение на тези на Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, техните подразделения, на фирмите на гражданите и личните автомобили.

Чл. 2. Видовете горива, моторните и трансмисионните масла, които трябва да се употребяват при експлоатация на автомобилите, са посочени в приложение № 1.

Чл. 3. (1) Норменият разход на гориво и смазочни материали по смисъла на тази наредба е пределна величина, определяща се от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите и мотоциклетите.
(2) Норменият разход на гориво на 100 км пробег се образува от основна норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа.

Чл. 4. (1) Основната норма за разход на гориво трябва да съответствува на една от тези, посочени в приложение № 2, за автомобилите, респективно в приложение № 3, за мотоциклетите, моторолерите и мотопедите.
(2) За всички видове автомобили и мотоциклети, непосочени в приложения № 2 и 3, включително за новодоставените, основните разходни норми се утвърждават от Министерството на транспорта. До утвърждаването им се ползуват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца.
(3) Научноизследователският технологичен институт по автомобилен транспорт и другите сродни на него организации със създадените за тази цел лаборатории извършват измервания за определяне на основни разходни норми при направено искане и подписан договор с притежателя на автомобила или мотоциклета.

Чл. 5. Допълнителните корекции за разхода на гориво и смазочни материали за специфични експлоатационни условия на работа се утвърждават от ръководителя по чл. 4, ал. 2 в определените граници, посочени в раздел IV.

Чл. 6. Норменият разход на гориво за специалното оборудване на автомобила, който е пределен, се утвърждава от Министерството на транспорта въз основа на предложение и протокол за извършено измерване на разхода на гориво от притежателя на автомобила.

Чл. 7. Норменият разход на смазочни материали се образува от нормено количество (вместимост на картера), необходимо за смяна при определена периодичност по чл. 14, и от полагащия се допълнителен разход за доливане по време на експлоатация съгласно чл. 15.
 

Раздел II
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА ГОРИВА

Чл. 8. (1) Норменият разход на гориво за леки автомобили, товарни автомобили и автобуси се определя, като основната норма за разход на съответната марка и модел автомобил (автобус) от приложение № 2 се увеличи или намали с корекцията по раздел IV.
(2) За всеки тон собствено тегло на ремаркетата, полуремаркетата или колесарите плюс половината от товароподемността им се дава добавка на 100 км пробег: за бензинови автомобили - 1,8 л и за дизелови - 1,2 л към нормения разход, определен по ал. 1. Това не се отнася за специализираните и специалните автомобили.
(3) За товарни автомобили или ремаркета със саморазтоварващи се каросерии норменият разход за всеки курс с товар се увеличава с 0,2 л за автомобили или ремаркета с товароносимост до 12 т, с 0,3 л - за автомобили с товароносимост до 25 т (с 0,5 л при хода на цилиндрите на подемното устройство, по-голям от 2 м, и товароподемност до 25 т) и с 0,7 л - за автомобили с товароносимост над 25 т.

Чл. 9. (1) Норменият разход на гориво за придвижване на специални автомобили и за преустроени със специализирани каросерии се определя, като съответният нормен разход за базовия автомобил, определен съгласно чл. 8, ал. 1, се увеличи или намали за всеки тон превишаване или намаляване на масата (собственото тегло) на специалния (специализирания) автомобил спрямо базовия:
    1. за специални автомобили (автокран, автолебедка, автостълба, автомачта, автолаборатория, автоработилница, автосонда и др.): за бензинови - с 1,5 л и за дизелови с 1,0 л за 100 км пробег;
    2. за специализирани автомобили (за зареждане на търговски обекти, за превоз на петролни продукти, вода, животни, поща и др.): за бензинови - с 1,8 л и за дизелови - с 1,2 л на 100 км пробег.
(2) Алинея 1 не се прилага за посочените като специални или специализирани автомобили в приложение № 2.

Чл. 10. (1) За автомобили при учебно кормуване норменият разход на гориво за един учебен час (40 минути практическо кормуване) на полигон се приравнява на разхода за 20 км пробег за съответната марка и модел автомобил.
(2) Норменият разход за движение при учебно кормуване не на полигон се определя по метода, посочен за всички автомобили.

Чл. 11. Нормите за разход на гориво за разработване на автомобилни двигатели на място (на стенд) след извършен основен ремонт са: за бензинови двигатели - 0,25 л на 1 киловат за час и за дизелови - 0,20 л на 1 киловат за час. Тези норми се считат за максимално допустими при спазване на утвърдената технология.

Чл. 12. За пробно пътуване на автомобилите се определя следният нормен разход:
    1. за автомобили с двигатели, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 20 км пробег;
    2. за автомобили, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 50 км пробег.

Чл. 13. Ръководителят може да определя маршрутни норми за разход на гориво, които да не превишават определения нормен разход с тази наредба.
 

Раздел III
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

Чл. 14. (1) Норменото количество за разход на смазочни материали при експлоатацията на автомобилите се определя съобразно сроковете за смяната им при определен изминат пробег. Сроковете за смяна на моторни масла са:
    1. за леки автомобили - 9000 км, а при експлоатация с масло "Диона супер" - 12 000 км;
    2. за товарни автомобили "ИФА", "Берлие", "Волво", "Мерцедес Бенц", "Рено" и "Фиат" - 9000 км (когато работят на дълги превозни разстояния и по магистрали - 10 000 - 12 000 км);
    3. за автобуси "Икарус" - 6000 км;
    4. за непосочените в т. 1, 2 или 3 товарни автомобили и автобуси - 8000 км;
    5. за нови или излезли от основен ремонт автомобили смяна на маслата се извършва и на първите 2000 км.
(2) Сроковете за смяна на трансмисионните масла са:
    1. за масла тип "Толина" (ТМ2) - 35 000 км;
    2. за масла тип "Улита" (ТМ5) и "Ролана" (ТМ4) - 50 000 км.
(3) Разходът на консистентни смазки е до 0,5 кг на 1000 км пробег.

Чл. 15. Разходът на моторни масла за дозареждане (доливане) се определя на база полагащ се нормен разход на гориво, както следва:
    1. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с бензинови двигатели - до 0,9% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
    2. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с дизелови двигатели - до 1,0% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
    3. за леки автомобили - до 0,7% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
    4. за учебни автомобили - до 1,2% спрямо полагащия се нормен разход на гориво.

Чл. 16. За автомобили с двутактови двигатели и мотоциклети, моторолери и мотопеди разходът на моторното масло към горивото трябва да съответствува на препоръчаното от производителя.

Чл. 17. Определянето на срокове за смяна на маслата може да става и по лабораторен път. Тези срокове не трябва да са по-малки от определените в този раздел.
 

Раздел IV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Чл. 18. Основните норми за разход на гориво по приложения № 2 и 3 може да се коригират (увеличават или намаляват) за:
    1. характерни пътни условия извън населеното място съгласно приложение № 4;
    2. интензивност на движението - движение в чертите на населените места без транзитно преминаване (когато не се извършват товарно-разтоварни работи):
        а) до 50 000 жители - увеличение до 3%;
        б) от 50 000 до 100 000 жители - увеличение до 5%;
        в) от 100 000 до 500 000 жители - увеличение до 15%;
        г) за град София - увеличение до 25%;
    3. допълнителни условия, утежняващи движението в населените места:
        а) движение на автобуси по маршрути само на градския транспорт - увеличение до 10%;
        б) движение на автомобили с чести спирания (зареждане на търговски обекти, събиране на пощата от пощенски кутии, извършване на инкасирания, обслужване на сервизи и др.) - увеличение до 10%;
        в) движение на автомобили за разнасяне на храна по домове и детски заведения, за обслужване на медицински персонал при домашни посещения - увеличение до 20%;
        г) движение на автомобили, предназначени за учебно кормуване: за леки автомобили - увеличение до 30%, и за товарни автомобили - увеличение до 10%. Това не се отнася за случаите по чл. 10, ал. 1 (кормуване на полигон);
    4. степен на натоварването:
        а) товарни автомобили с товароносимост над 1,5 т (вкл. и тези с повишена проходимост) и автовлекачи, когато изминават над 65 на сто от пробега си с претеглен товар, с маса над 85 на сто от пълната товароносимост на автомобила - увеличение до 20%;
        б) при системно претоварване на автобуси в градски условия - увеличение до 20%;
    5. за нови и амортизирани автомобили:
        а) нови автомобили, пуснати в първоначална експлоатация, и за автомобили, излезли от основен ремонт, както и за автомобили, на които се монтират двигатели, излезли от основен ремонт, през първите 2000 км - увеличение до 5%;
        б) автомобили след втори основен ремонт - увеличение до 10%;
    6. зимен период - увеличение до 5%;
    7. други специфични условия на движение:
        а) автомобили (без леките), работещи постоянно на къси превозни разстояния на обекти (до 2 км) - увеличение до 10%;
        б) автомобили, използувани постоянно за технологичен транспорт на територията на предприятието и вътре в цехове, складове и др. - увеличение до 20%;
        в) автомобили, работещи постоянно по пътища и райони в планински местности, по-високи от 1500 м над морското равнище - увеличение до 20%;
        г) автомобили, превозващи особено тежки или извънгабаритни товари, и за съпровождащи ги леки или лекотоварни автомобили, погребални автомобили и др., движещи се изключително на първа и втора предавка - увеличение до 20%;
        д) автомобили на Спешна републиканска консултация при движение извън населено място за оказване на медицинска помощ - увеличение до 15%;
        е) автомобили, превозващи радиоактивни материали и апаратура, заредена с източници на йонизиращи лъчения - увеличение до 10%.

Чл. 19. (1) При необходимост от ползуване едновременно на няколко коригиращи фактора (посочени в чл. 18) процентът на изменението се определя като сума или разлика на корекциите, определени за съответните условия на експлоатация.
(2) При превози по пътища или пътни участъци с различни корекции (приложение № 4) се прилага средно определената за цялото превозно разстояние.

Чл. 20. Сроковете за смяна на маслата по чл. 14 за автомобили-самосвали, специални и специализирани автомобили, учебни автомобили, автомобили, теглещи ремаркета, и автомобили, извършващи технологичен транспорт, може да се намаляват до 15%.

Чл. 21. В случай на движение на автомобили или мотоциклети при особени експлоатационни условия, непредвидени в тази наредба, Министерството на транспорта одобрява допълнително увеличение или намаление на основната разходна норма за гориво или смазочни материали въз основа на предложение и отчетни данни от притежателя на автомобила.
 

Раздел V
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА

Чл. 22. (1) Точният размер на допълнителните корекции на основната норма за разход на гориво съгласно чл. 18 и на нормата за разход на смазочни материали съгласно чл. 20 се утвърждава със заповед на ръководителя по чл. 4, ал. 2 на основание проведени наблюдения за установяване действителния разход на гориво и смазочни материали.
(2) Времето, през което ще се ползуват допълнителна корекция за зимен период и отоплителният агрегат на автомобила, се определя със заповед на ръководителя в зависимост от денонощната температура.
(3) Измененията по смисъла на ал. 1 и 2 периодично се преразглеждат и се привеждат в съответствие с новите технологии, организацията на експлоатационната дейност и климатичните условия. Ръководителят носи отговорност за правилното им определяне и осъвременяване.

Чл. 23. Ръководителят по чл. 4, ал. 2 упражнява постоянен и цялостен контрол по спазване на предписаните нормени разходи за горива и смазочни материали в наредбата. Той взема необходимите мерки за предотвратяване на нарушенията и търсене на дисциплинарна отговорност от нарушителите.

Чл. 24. Министерството на транспорта дава допълнителни разяснения и указания за определяне на нормения разход на гориво и смазочни материали и контролира правилното прилагане на наредбата.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание § 3 от Закона за движението по пътищата във връзка с чл. 2 от Постановление № 39 на Министерския съвет от 1989 г. за икономично използуване на течните горива (ДВ, бр. 65 от 1989 г.).

§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 1990 г. и отменя Наредба № 4 на Министерството на транспорта за нормиране разхода на течни горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите (ДВ, бр. 62 от 1982 г.).

 Приложение № 1 към чл. 2  
Горива, моторни и трансмисионни масла, употребявани при автомобилите
 
Основни марки автомобили 
Вид гориво 
Моторно масло
зима 
лято 
 I. Леки автомобили, товарни автомобили: с товароноси мост до 1500 кг и автобуси до 12 места 
БМВ, Волво, Мазда, Мерцедес, Пежо, Татра, Фиат 
А-96 
М6W8Д2/Е1
М10Д2/Е1 
Булгаррено, ВАЗ, Волга М24, ГАЗ 13, Дачия, Застава, Латвия РАФ 2203, Мицубиши, Москвич 412, Нисан, Опел рекорд, Полонез, Татра, Фиат, Фолксваген, Форд, Шкода 1203 
А-93
М6W8Д2/Е1
М10Д2/Е1 
АРОМ 451, Волга М 21, ГАЗ 69, ЖУК, Латвия РАФ 977, Москвич 2140Д, Мос- квич ИЖ 2715, Ниса, УАЗ, Шкода 1200 
А-86
М6W8С2/Д1 
М10С2/Д1 
Тойота 
А-86 
М6W8Д2/Е1
М10Д2/Е1 
Баркас 
А-86
ЛТ2Т 
Мерцедес Бенц, Рено, Тойота, Фиат, Фолксваген
диз. гориво
М6W8Д2/Е1
М10Д2/Е1 
Трабант двутактова 
смес
ЛТ2Т 
II. Товарни автомобили с товароносимост над 1500 кг и автобуси над 12 места 
Гарант, ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЛАЗ, КАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, Робур ЛО, Стар, Урал 
А-86 
М6W8С2/Д1
М10С2/Д1
Йелч, Прага, Стар, Чепел 
диз. гориво
М6W8С2/Д1
М10С2/Д1 
Авиа, Барейрос, Берлие, Бучеджи, ДАФ, ЗИЛ 130Г с диз. двиг. 4VД 14.5/12-1SRW, ЗИЛ 130В1 с диз. двиг. 4V 14.5/12-1SRW, Изуцу, Икарус, ИФА, Камаз, Краз, МАЗ, Магирус-Дойц, МАН, Мерцедес Бенц, Мултикар, ОМ-Изоли, Перлини, Преслав 1100, Робур, Роман, Савием, Сетра, Скания, ТАМ, Татра, Унимог, Урал, ФАП, Фиат, Ханомаг, Хеншел, Чавдар, Чавдар-Сетра, Шкода с двиг. МШ634 (без турбонадув), Шкода с двиг. 706, ЯАЗ 
диз. гориво
М6W8Д2/Е1
М10Д2/Е1 
БелАЗ 540А 
диз. гориво 
М6W8С2/Д1
М10С2/Д1 
БелАЗ 548А
диз. гориво
М6W8Е2
М10Е2 
Берлие 280, Волво, ГАЗ 53 с двиг. ДП 3900, ЗИЛ 555 с двиг. ДП5800А, ЗИЛ 130 с двиг. ДП 5800, ЗИЛ 130В1 с двиг. ДП 5800, Скания, Щаер 
диз. гориво 
М6W8Е 
М10Е2 
Шкода 100 с двиг. МШ637, 638 (с турбонадув) 
диз. гориво 
М10Е2 
М10Е1
Каелбле, Фаун 
диз. гориво 
М10Д2/Е1
М10Д2/Е1 
  III. Мотоциклети, моторолери и мотопеди 
     Забележки: 1. За леки автомобили може да се употребява и всесезонното масло Диона супер (М5W16Е2).
     2. За всички други непосочени автомобили може да се ползуват масла от нива:
     а) през летния период:
     с бензинови двигатели - М10С2/Д1;
     с дизелови двигатели - М10Д2/Е1;
     б) през зимния период:
     с бензинови двигатели - М6W8С2/Д1;
     с дизелови двигатели - М10Д2/Е1.
     3. За специалното оборудване на автомобилите марката на използуваното масло се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода- производител.
     4. За непосочените автомобили марката на използуваното гориво се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода-производител.
 
Трансмисионни масла:
за главна предавка ТМ-5 (Улита 90 ЕР) или ТМ-4 (Ролана);
за преводна кутия ТМ-2 (Толина), ТМ-4 (Ролана), ТМ-5 (Улита 90 ЕР);
за предавателна кутия "Икарус" съответно моторно масло от приложение № 1;
за предавателна кутия "БелАЗ" масло за хидродинамични предавки МХП-40 А.
 

Приложение № 2 към чл. 4, чл. 8, ал. 1, чл. 18 Основни норми за разход на горива на автомобилите 
№ 
по 
ред 
                 Марка и модел на автомобила 
Литра на 100 км пробег 
  I. Леки автомобили
1.
АРО 10.4 
10,8
2.
АРО М 461, М 461 
С 18,5
3.
БМВ 2500 А 
15,0 
4.
ВАЗ 2101
9,0; 8,5 (с карбуратор озон) 
5.
ВАЗ 2102
9,2; 8,8 (с карбуратор озон) 
6.
ВАЗ 2103 
9,5 
7.
ВАЗ 2104 
8,5 (с карбуратор озон) 
8.
ВАЗ 2105
8,5 (с карбуратор озон) 
9.
ВАЗ 2106 
9,7
10.
ВАЗ 2107
8,5 (с карбуратор озон) 
11.
ВАЗ 2108
7,5 (с карбуратор озон) 
12.
ВАЗ 21011 
9,2; 8,8 (с карбуратор озон) 
13.
ВАЗ 21013 
8,5 (с карбуратор озон) 
14.
ВАЗ 21061 
9,5; 8,5 (с карбуратор озон) 
15.
ВАЗ 21063 (купе на ВАЗ 2106 и двиг. на ВАЗ 21011 ) 
9,5
16.
ВАЗ 2101 - с пропан-бутан 
11,0 
17.
ВАЗ 2102          " 
11,5 
18.
ВАЗ 2103          " 
12,5 
19.
ВАЗ 2104          " 
11,0 
20.
ВАЗ 2105          " 
11,0 
21.
ВАЗ 2106
12,8 
22.
ВАЗ 2107
11,0 
23.
ВАЗ 21011 
11,5 
24.
ВАЗ 2121 Нива 
12,3 
25.
Вартбург 1.3
7,5 
26.
Волво 142, 144, 145 
12,5 
27.
Волво 244, 245, 245 Дл 
13,0 
28.
ГАЗ М 21 - Волга 
13,0 
29.
. ГАЗ М 21 - Волга - комби 
13,5 
30.
ГАЗ М 24 - Волга 
12,7 
31.
ГАЗ М 2412 - Волга - комби 
13,2 
32.
ГАЗ 69; 69 А; 69 В; 69 М 
16,5 
33.
ГАЗ 69 с двигател ГАЗ 21 А (Волга) 
16,0 
34.
ГАЗ 2410 Волга 
12,7 
35.
ГАЗ 3102 Волга 
13,5 
36.
ГАЗ 13 Чайка 
20,0 
37.
ГАЗ 324 - с пропан-бутан 
14,5 
38.
ГАЗ 1102 
6,6 
39.
Застава 850 АК; АР 
9,0 
40.
ИЖ 2125 
10,5 
41.
Кадилак 48-6267 Х
25,0 
42.
Мазда 929 НВ 
10,5 
43.
Мерцедес Бенц 190 Д; 220 Д 
10,5 
44.
Мерцедес Бенц-200 
14,5 
45.
Мерцедес Бенц-220; 220С 
14,5 
46.
Мерцедес Бенц-220 - СЕ 
15,0 
47.
Мерцедес Бенц-250, 250 С 
15,5 
48.
Мерцедес Бенц-280
14,5 
49.
Мерцедес Бенц-280 СЕ 
17,0 
50.
Москвич 408, 408 И, 2138 
9,5 
51.
Москвич 426, 430, 2136 - комби 
10,5 
52.
Москвич 412, 2140 
10,5 
53.
Москвич 410 И, 411, 2137 - комби
11,0 
54.
Москвич 2140 Д (с дефорсиран двигател) 
10,5 
55.
Москвич 21412 
8,0 
56.
Опел рекорд 2.0 - комби 
10,0 
57.
Пежо 404, 504 
11,5 
58.
Пежо 604SL 
13,8 
59.
Полонез 1500, Фиат 125 П 
10,0 
60.
Полонез 2000 
11,0 
61.
Рено 18 ТД - комби 
6,5 
62.
Рено 5 GTC 
7,5 
63.
Рено 9 GTD 
6,6 
64.
Рено 9 GTC 
7,4 
65.
Татра 613-2 
14,5 
66.
Татра 603 
14,0 
67.
Трабант 601S - комби
9,0 
68.
Тойота "Ленд Крузър" FJ40 (V) 
18,5 
69.
Тойота Терцел 4 WD 
8,0 
70.
УАЗ 469; 469 Б 
17,5 
71.
Фолксваген голф 
6,0 
72.
Фолксваген Пасат GL - с бензинов двигател 
8,0
73.
Фолксваген Пасат GL - комби 
8,0 
74.
Форд Кортина 1.6 
10,0 
 
II. Товарни автомобили с товароносимост до 1500 кг 
1.
АРО 242 Д 
10,0 
2.
Баркас Б 1000; КМ, КА, КО, НР 
13,0 
3.
Баркас Б 1000 FR (LK), УК 
13,5 
4.
Вагониер J 100/1414 
21,0 
5.
ЖУК А06 с двиг. ГАЗ 24 Д
15,0
6.
ЖУК А11; А03; А06, А13 с пропан-бутан 
18,0
7.
ЖУК А 03, А 06, А 11, А 13 
15,0 
8.
Застава 850 АК, АР 
8,8 
9.
Застава 1600 
17,0 
10.
Застава 850 AF 
8,3 
11.
ИЖ 2715 
12,5
12.
МАН 470 Ф 
13,0 
13.
Мерцедес Бенц 306 
10,4 
14.
Мерцедес Бенц 407D - фургон 
14,2 
15.
Мерцедес Бенц 408 Л 
18,0 
16.
Мицубиши L032PVNL 6 - фургон 
12,7 
17.
Москвич 424, 432, 433, 2733
10,5 
18.
Москвич 434, 2734 
11,0 
19.
Ниса М 59, 501, 521 С, 522 Т 
15,0 
20.
Нисан Патрол - сервизен 
9,6 
21.
Рено Мастер Груау Р 35D - фургон 
12,8 
22.
Рено Мастер Груау Р 35D 
13,8 
23.
Рено 4 пикап 
8,0 
24.
Рено естафета - 800 
11,0 
25.
Рено Трафик Т 1300 - ТВ 42 
11,8 
26.
Тойота "Ленд Крузър" FJ55LV КС - комби 
19,5
27.
Тойота "Ленд Крузър" FL60LV КС 
20,5 
28.
Тойота Хайъс
9,5 
29.
Тойота 4Х4 с дизелов двигател 
12,2 
30.
Тойота HJ60LGKW - сервизен 
10,0 
31.
УАЗ 451, 451 Д; 451 М; 451 ДМ 
16,0 
32.
УАЗ 450 Д; 452; 452 Д 
17,0
33.
УАЗ 452 Д, с двигател ГАЗ 24 Д 
16,0 
34.
УАЗ 452 А, с двигател ГАЗ 24 
16,0 
35.
УАЗ 452 с двигател ЗМЗ 4022 
16,0 
36.
УАЗ 451; 451Д; 451М; 451ДМ; 450Д; 452; 452Д - с пропан-бутан 
20,4 
37.
Фиат Дукато 10
9,5 
38.
Фиат 125 Р - пикап 
11,5 
39.
Фиат 238 BL"Р" 
10,0 
40.
Фолксваген 23 
12,5 
41.
Фолксваген LT35 - комби 
15,5
42.
Фолксваген LT45 Д 
13,2 
43.
Форд транзит 
15,0 
44.
Форд транзит с двигател ВАЗ 2103 
14,5
45.
Шкода 1202; 1203 
11,5 
  
III. Автобуси
1.
Баркас Б 901/2 
13,0
2.
Баркас Б 1000 
13,0
3.
Барейрос 
23,0 
4.
Бедфорд Блиц GF 220 
13,5 
5.
ГАЗ 53 "Родина" 
36,0 
6.
Дачия ТВ 12 
20,0 
7.
ЖУК А 07 В 
15,0 
8.
ЗИЛ 155 
41,0 
9.
ЗИЛ 164
39,0 
10.
Икарус 311 
23,0 
11.
Икарус 256, 54 
30,0 
13.
Икарус 620 
26,5 
13.
Икарус 250, 59 
30,7 
14.
Икарус 55 
30,5
15.
Икарус 180
34,5 
16.
Икарус 250 
28,5 
17.
Икарус 255 
28,0 
18.
Икарус 260 
32,0 
19.
Икарус 266 
31,0 
20.
Икарус 280 
35,0 
21.
Икарус 280 преустроен (без ремарке) 
33,0 
22.
Лейланд 30 
9,8 
23.
Лиаз (ЗИЛ 158 В) 
40,0 
24.
Лиаз 677
46,0 
25.
Лиаз 695 Е
41,0 
26.
Мерцедес 309 Д Иранкодро
15,2 
27.
Мерцедес 207 Д 
12,0 
28.
Мерцедес 307 Д 
13,0 
29.
Мерцедес Бенц ОВ 319-Б
20,0 
30.
Мерцедес Бенц ЛР 312/48
24,0 
31.
Мерцедес Бенц ОМ 321 НД 
21,0 
32.
Мерцедес 0309D - 08/41 
14,8 
33.
Мицубиши L 032PVNL6 
12,7 
34.
Мицубиши L 300GLX 
10,5 
35.
Ниса 59 Ф, М 501, М 521, 522 М 
15,0 
36.
Нисан Ванет А 15 (6+1 пътникоместа)
9,5 
37.
Нисан Ванет А 15 (11+1 пътникоместа) 
10,0 
38.
Нисан Урван 
12,6 
39.
Ом Тигър Р 
27,5 
40.
Пежо J5 
10,5 
41.
Паз 651, 652, 652 Т 
28,0 
42.
Паз 672 
33,5 
43.
Пегас 5075
31,5 
44.
РАФ 977 ДМ Латвия 
15,0 
45.
РАФ 2203 Латвия 
15,0 
46.
Рено Еспас 2000 TSE 
9,5
47.
Рено Трафик (8+1 пътникоместа) с бензинов двигател 
11,5 
48.
Рено Т 350 Мастер 
12,0 
49.
Рено Трафик 355С 
9,6 
50.
Робур 2500, 3000 
22,0 
51.
Сетра 140 Е 
25,0 
52.
Скания 116 
33,0 
53.
ТАМ 4500 
25,0 
54.
ТАМ ПВ 561 
31,0 
55.
ТАМ 170 А 11 
25,0 
56.
Тойота (12+1) - с дизелов двигател
9,2 
57.
Тойота модел F 
11,0 
58.
Тойота Хайъс 
12,5 
59.
Тойота Коустър 
13,5 
60.
Тойота ланд крос 
15,8 
61.
УАЗ 451 
16,0 
62.
УАЗ 452 А, 452 В, 452 Г 
17,0 
63.
ФАП 5 СВГ И, 5 СВГ И/В 
28,0 
64.
Фолксваген 253 и 255 
14,5 
65.
Фолксваген 22 
13,0 
66.
Фолксваген Каравел С - с дизелов двигател 
8,5 
67.
Фолксваген 22 - с двигател ВАЗ 2103 
11,7 
68.
Фолксваген 21 - с двигател ВАЗ 2106 
11,7 
69.
Фолксваген Каравел GL - с дизелов двигател 
9,5 
70.
Фолксваген Каравел GL - с бензинов двигател 
11,5 
71.
Фолксваген Каравел GL - с дизелов двигател 
10,0 
72.
Фолксваген 22 с двигател ВАЗ 2103 
11,7
73.
Фолксваген AG 
9,0 
74.
Чавдар 5 С 
16,0 
75.
Чавдар 11 ГЗ; Г5 
31,0 
76.
Чавдар 11 МЗ 
30,0 
77.
Чавдар В 1320
31,0 
78.
Чавдар 11 М 4 с двигател М.634 
32,0 
79.
Чавдар 1320 
31,0 
80.
Чавдар 11 М 4 двигател РАБАМАН 
31,0 
81.
Чавдар 9 М двигател Савием 975-05 
17,5 
82.
Чавдар LC 51 
17,5
83.
Чавдар В 14 М 24 
42,0 
84.
Чавдар В 14 М 20 
36,5
85.
Шевролет Викинг 
36,0 
86.
Шевролет Спор ВАН 
19,0 
87.
Шкода 706 РТО 
30,0 
88.
Шкода Турист ШL 
28,0 
89.
Шкода 1200 и 1201 
11,5 
 
IV. Товарни автомобили с товароносимост над 1500 кг
1.
АВИА 20 Н 
13,8 
2.
АВИА 30 Н 
15,0
3.
АВИА А 20 Н
13,8
4.
АВИА А 21 Н 
13,8
5.
АВИА А 30 Н 
16,2 
6.
АВИА А 31 Н 
16,2
7.
Альоки Кам АЗ - подвижна телевизионна станция 
43,5
8.
БУЧЕДЖИ 113 12 Карпати 
36,0 
9.
ГАЗ 51; 51А; 51Н; 51Р; 51Т; 51У; 51В; 51С 
23,4 
10.
ГАЗ 52 
25,8 
11.
ГАЗ 53; 53А 
28,8
12.
ГАЗ 53Д "Мадара" 401 с двигател "Перкинс" 4.236 (Д 3900) 
19,2
13.
ГАЗ 53 с принудително пълнене с двигател ДП 3900 
17,4 
14.
ЗИЛ 164; 164А; 164АР; 164Р; 164АД
30,0 
15.
ЗИЛ 130; 130 А1
34,2 
16.
ЗИЛ 130 Г, оборудван с дизелов двигател 4 VD 14.5/12 - 1SRW 
22,8 
17.
ЗИЛ 130Г 
35,4 
18.
ЗИЛ 130 с принудително пълнене с двигател ДП 5800 
21,6 
19.
ЗИЛ 130 В1 с принудително пълнене с двигател ДП 5800 
20,4 
20.
ЗИЛ 133 ГЯ 
32,4 
21.
ЗИС 150 
33,6 
22.
ИЗОЛИ ОМ 25
12,0 
23.
ИЗОЛИ ОМ 40 
12,6 
24.
ИЗОЛИ ОМ 50
13,2 
25.
ИЗОЛИ ОМ 65 
15,0 
26.
ИЗУЦУ ТР 81-9.5 т.
28,2 
27.
ИЗУЦУ ТР 81-14.5 т. 
33,6 
28.
ИФА С 4000-1 
18,6 
29.
ИФА ХОРХ НЗА 
19,2 
30.
ИФА В 50 Л
21,0 
31.
ЙЕЛЧ 315 М 
32,4 
32.
ИЕЛЧ 316 
33,6 
33.
КАМАЗ 5312 
32,4 
34.
Ланчия Е Гама 516 
34,2 
35.
Лиаз Мадара 110.051; 110.053; 110.054; 100.021 
28,8 
36.
Лиаз Мадара 100.47 
32,4 
37.
МАГИРУС 200 Д 26 
34,8 
38.
МАГИРУС ДОЙЦ 232 Д 
39,6 
39.
МАЗ 200, 200 Г, 200 Д 
25,2 
40.
МАЗ 500, 500А, 5335 
28,8 
41.
МАЗ 516; 53352 
32,4 
42.
МАЗ 54322 
33,6 
43.
МАН 4500 С БВ 
30,6 
44.
Мерцедес 207Д 
14,4 
45.
Мерцедес Бенц 2219 (6X2) цистерна, газовоз 
29,4 
46.
Мерцедес Бенц 911
22,8 
47.
Мерцедес Бенц 312 
31,2 
48.
Мерцедес Бенц ЛП 344 
28,2 
49.
Мерцедес Бенц ОМ 326
40,8 
50.
Мерцедес Бенц 408 Л 
15,0 
51.
Мерцедес 319 Д - изотермичен фургон 
12,6 
52.
Мерцедес Бенц 508 
12,6 
53.
Мерцедес Бенц 1517 
31,8 
54.
Мерцедес Бенц 608 Д
14,4 
55.
Мерцедес ЛП 1113 Б 
21,6 
56.
Мерцедес Бенц Швинг 
48,0 
57.
Мерцедес ЛП 808 - хладилен фургон 
20,4 
58.
Мерцедес Бенц Вибау 
48,0 
59.
Мерцедес Унимог 406 - автометачка 18,5 
18,5
60.
Мерцедес Бенц 1619 - лаборатория 
34,5 
61.
Мерцедес Бома 1422 - каналочистител 
28,5 
62.
Мерцедес Унимог 424 V, 1250L - специализ. 
25,0 
63.
Мерцедес Бенц 1414 К - автометачка 
25,0 
64.
Мицубиши FM 215J 
25,2 
65.
Мултикар 24 М; М 2501 
14,4 
66.
Пежо J5 - магазин
14,5 
67.
Прага С5Т 
24,0 
68.
Преслав 1100 
16,8 
69.
Робур - ЛО 200; ЛО 2500; ЛО 3000
24,0 
70.
Робур ЛД 3000; ЛД 3001 
15,4 
71.
Робур ЛД 3001 - лаборатория 
17,6 
72.
Робур ЛД 3001 - сервизен фургон 
16,3 
73.
Стар 20; 21; 25 
30,0 
74.
Стар 27 
27,0 
75.
Стар 28 
25,2 
76.
Стар 29 
42,0 
77.
Татра 815 бетоносмесител
37,0 
78.
Унимог В 84 
18,6
79.
Урал 43203 - дизел генератор агрегат
47,0 
80.
Фаун KF 101.53/68 - автокран
99,0 
81.
Фиат 300 РС 
39,6 
82.
ХАНОМАГ ХЕНШЕЛ
18,6 
83.
ЧЕПЕЛ Д 420
20,4
84.
ЧЕПЕЛ Д 450 
24,0
85.
ЧЕПЕЛ Д 700
31,2
86.
Шевролет Шеви ВАН 20 - лаборатория 
19,0 
87.
Шкода 100.05 
28,8
88.
Шкода РТ
27,6 
89.
Шкода Мадара МТ-4; МТ-5 
27,6
90.
Шкода Кароса - противопожарен
41,0 
 
V. Товарни автомобили с повишена проходимост
 
1.
ГАЗ 63; 63А; 63У; 63Ю; 63Э
25,8
2.
ГАЗ 66; 66А; 66Э; 66АЭ 
30,6 
3.
ЗИЛ 151; ЗИЛ 157; 157Г; 157К; 157 КГ
43,2 
4.
ЗИЛ 131 
46,8
5.
ЗИЛ 133 Г 1
41,4 
6.
ИФА W 50/А/PV 
23,4
7.
Камаз 5320 
30,0 
8.
Краз 241; 241Б 
58,8
9.
Краз 257; 25751
43,8 
10.
Краз 219; Краз 219 Б
50,4
11.
МАЗ 501
40,8 
12.
МАЗ 509 - лесовоз 
38,4
13.
МАЗ 502
38,4 
14.
Прага ВЗС
25,2 
15.
Преслав 1100 (4X4) 
16,8 
16.
Стар 66 
42,0
17.
Татра 111 Р 
39,6 
18.
Татра 138 
37,2 
19.
Урал 375; 375 Д; 325 Т
75,6
20.
Урал 377 
52,8
21.
ЯАЗ 210; 210А 
50,4 
22.
ЯАЗ 214
58,8 
 
VI. Автовлекачи (само за влекача) 
1.
Берлие ТР 250 
26,5
2.
Берлие ТР 280 (4X2)
24,5
3.
Берлие ТР 320 (4X2) 
26,5
4.
Берлие ТР 320 (6X4)
26,5 
5.
Берлие ТВН 280
30,0
6.
Волво Ф 12 Интерколер
25,5 
7.
Волво Ф 88 (4X2)
28,0 
8.
Волво Ф 88 (6X2)
28,5
9.
Волво Ф 89 (4X2) 
23,5 
10.
Волво Ф 89 (6X2) 
24,0
11.
Волво Ф 89 (6X4) 
25,0
12.
ГАЗ 51 П
19,5
13.
ГАЗ 63 П 
24,0 
14.
ДАФ Т 2600 ДР 360
21,0
15.
ДАФ Т 1600 ДД 300
18,0
16.
ДАФ Т 1900 ДД 490
25,5 
17.
ЗИЛ ММЗ 164АН 
24,5 
18.
ЗИЛ 157 КВ 
35,0
19.
ЗИЛ 130 В1
29,0
20.
ЗИЛ 131 В 
38,0
21.
ЗИЛ 130 В1 с дизелов двигател 4VD14.5/12-1SRW
19,0
22.
ИФА В 50 Л 
17,5 
23.
ЙЕЛЧ 317 
21,0
24.
ЙЕЛЧ 317 Д
22,0 
25.
КАЕЛБЛЕ KDV24Z430W (с пълна маса 26 т) 
59,0 
26.
КАМАЗ 5410
25,0
27.
КАМАЗ 54112
26,0
28.
Краз 221
41,5
29.
Краз 221 Б 
41,5 
30.
Краз 255 В
41,5
31.
Краз 258 
36,5 
32.
Магирус Ивеко 260-32
31,5 
33.
МАЗ 200 В, 200 М
23,0
34.
МАЗ 501 В 
34,0
35.
МАЗ 504; 504 А
24,0 
36.
МАЗ 504 Б; 504 В
30,5
37.
МАН 10212
25,0 
38.
МАН 32, 320 ДФТ
31,0 
39.
Мерцедес Бенц 1632 (4X2)
24,5
40.
Мерцедес Бенц 1920
24,0 
41.
Мерцедес Бенц 2223 (6X4) 
25,5
42.
Мерцедес Бенц 1920 (4X2)
24,0
43.
Мерцедес Бенц 1625 S/32
24,5
44.
Мерцедес Бенц 1623 (4X2) 
24,5 
45.
Мерцедес Бенц 2232 (6X4) 
26,5
46.
Мерцедес Бенц 1936 (4X2) 
25,0
47.
Мерцедес Бенц 1636 (4X2)
21,0 
48.
Мерцедес Бенц 2026
24,5 
49.
Мерцедес Бенц LPS2032
25,0
50.
Савием (4X2)
26,0
51.
Савием (6X4)
27,0 
52.
Скания 110 (4X2)
28,0 
53.
Скания Рабис 
30,0 
54.
Скания 112Н 
23,0 
55.
Скания 142 Е 
31,0
56.
Скания 111
29,0
57.
Татра 138 НТ
30,0
58.
Татра 141 
38,0 
59.
Татра 813
44,0 
60.
Урал 375 С
55,0
61.
Урал 377 С 
40,0
62.
ФАУН HZ 36.40/45 W (с пълна маса 45 т)
80,0 
63.
Фиат 684 Т 
28,0 
64.
Шкода 706 РТТН 
19,5
65.
Шкода Мадара МТТН 4; МТТН 5
21,0 
66.
Шкода 100.47
21,0 
67.
Шкода АЗ 100.42
21,0 
68.
Щаер 1491 320 
30,0 
 
VII. Самосвали
1.
Авиа 30 KSi 
15,6
2.
Белаз 540 А 1
164,4 
3.
ГАЗ 93; 93 А; 93 В 
27,6
4.
ГАЗ САЗ 2500 
28,8
5.
ГАЗ 53 Б 
30,0
6.
ГАЗ САЗ 3502 
30,0 
7.
ГАЗ 53 Д "Мадара" 406 
19,8 
8.
ЗИЛ ММЗ 555 34,8 
34,8
9.
МАЗ 503; 503А; 5549
32,4 
10.
МАЗ 525 
174,0 
11.
ЗИЛ ММЗ 585; 585В; 585К 
34,8 
12.
ЗИЛ ММЗ 555 с дизелов двигател - 400/12-1W
24,0 
13.
ЗИЛ 555 с двигател ДП 5800А с принуд. пълнене 
22,2 
14.
ЗИЛ 450506 (495716) 
37,2
15.
ИФА С 400 1К 
21,0 
16.
ИФА В 50LK 
22,2
17.
ЙЕЛЧ 317 W 
32,4
18.
КАМАЗ 5511 
36,0 
19.
Краз 256 Б
46,8 
20.
Магирус 320 М 
39,6 
21.
Мадара Лиаз MTSP 24 
34,2
22.
МУЛТИКАР 2510; 2512; 2513
14,4 
23.
Перлини Т 20
90,0 
24.
Роман 19, 215 ДФК
43,2 
25.
ТАМ 4500 
22,2
26.
Татра 111; С1; 111С2 
34,8
27.
Татра 138 С1; 138 С3 
33,0
28.
Татра 148 С ЗМ
39,6
29.
Татра 815 S 3262086X6.2 
39,6 
30.
Фиат Ивеко 330 РАС 26 
51,0
31.
Чепел Д 420 В 
27,0
32.
Шкода 706 РТС
28,8
33.
Шкода Мадара МС 24
30,0 
 
Приложение № 3 към чл. 4, чл. 18 
Основни норми за разход на горива за мотоциклети, моторолери или мотопеди
 
№ по ред
 Марка и модел на мотоциклета, моторолера
Литра на 100 км пробег
без кош 
с кош 
1.
Балкан - мотопед 
1,8
-
2.
Верховина - мотопед 
1,8
-
3.
Ява - мотопед 
1,8
-
4.
Симсон - мотопед
1,8
-
5.
Балкан - мотопед
2,2
-
6.
МЗ 125
2,5
-
7.
Киев - всички модели, К 55
2,5
-
8.
Вятка - мг моторолер
-
8,0
9.
МЗ 
3,0
-
10.
Ковровец - Восход 
3,0
-
11.
Тула - моторолер
-
8,5
12.
Балкан 
4,0
5,0
13.
Ява 250
3,5
4,5
14.
ИЖ - Планета
5,0
6,0
15.
ИЖ - Юпитер - Ю2К 
5,5
6,5
16.
ИЖ - Юпитер - Ю3К
6,0
7,0
17.
ИФА - БК
5,0
6,0
18.
Ирибит
6,5
7,5
19.
М-72, 61 и 63 
8,0
9,0
Приложение № 4 към чл. 18, т. 1, чл. 19, ал. 2 
Допълнителни корекции за характерни пътни условия
Пътни условия
Асфалтови, цименотобетонови и паважни настилки
Трошенокаменни и баластерни настилки
Без настилики условия (земни пътища) 
Пътища в равнинен терен 
намаление до 10% (само за леки автомобили до 20%)
увеличение до 10% (само за леки автомобили - без корекция) 
увеличение до 20% (само за леки автомобили до 10%)
Пътища с хълмист терен
увеличение до 10% (само за леки автомобили - без корекция) 
увеличение до 20% (само за леки автомобили до 10%) 
увеличение до 30% (само за леки автомобили до 20%) 
Пътища в планински терен
увеличение до 20% (само за леки автомобили до 10%) 
увеличение до 30% (само за леки автомобили до 20%) 
увеличение до 40% (само за леки автомобили до 30%)
     Забележки: 1. Равнинен терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува над 50% от цялата дължина на пътя.
     2. Хълмист терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува от 25 до 50% от цялата дължина на пътя.
     3. Планински терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува до 25% от цялата дължина на пътя.
     4. Тежки условия на движение - при работа на автомобилите на строителни обекти, геологопроучвателни райони, кариери, разкривки, мини, открити рудници, блокове на селското стопанство, терени без пътища и горски обекти.

-o0o-